_iPlanet

140208 The 20th Korean Entertainment Arts Awards © Overflow | do not edit.
140208 The 20th Korean Entertainment Arts Awards
© Overflow | do not edit.

140802 The Lost Planet in Xi’an © 草青偶吧 | do not edit.
140802 The Lost Planet in Xi’an
© 草青偶吧 | do not edit.

140727 The Lost Planet in Changsha © Jinyu | do not edit.
140727 The Lost Planet in Changsha
© Jinyu | do not edit.

140727 The Lost Planet in Changsha © Jinyu | do not edit.
140727 The Lost Planet in Changsha
© Jinyu | do not edit.

© OliV_xoxo

© OliV_xoxo

© OliV_xoxo

140815 SMTown Live Tour IV in Seoul © fuzzy little baby | do not edit.
140815 SMTown Live Tour IV in Seoul
© fuzzy little baby | do not edit.

140727 The Lost Planet in Changsha © Love Appeal | do not edit.
140727 The Lost Planet in Changsha
© Love Appeal | do not edit.

140727 The Lost Planet in Changsha © Love Appeal | do not edit.
140727 The Lost Planet in Changsha
© Love Appeal | do not edit.